บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท คัตซึยาม่าฯ มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในประเทศญี่ปุ่นทั้งทางด้านการทำ แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปการรับจ้างปั๊มขึ้นรูปชิ้นงาน (Press Process)
การชุบแข็งชิ้นงาน (Heat Treatment Process) การชุบสีด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม (EDP หรือ E Coating) การประกอบชิ้นงาน และมีระบบการประกันคุณภาพระดับสากล
โดยบริษัท คัตซึยาม่าฯ ในประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น
ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ดีสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเลิศของผู้ใช้งาน

" เรามีความเชื่อมั่นว่าในภูมิภาคนี้ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางที่ตั้งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต "

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผผลิตแล้ว บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงาน
การปรับขึ้นตำแหน่งงานและตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจของเราต่อไป โดยความฝันของเราคือ การสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น